Tarczyn - gmina naturalnie atrakcyjna

DSC_0211

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA W GMINIE - (kliknij i zobacz)

 

recykling   Projekty unijne w gminie

 

Telefony do referatów Urzędu Miejskiego w Tarczynie oraz jednostek organizacyjnych- kliknij
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TARCZYNIE

Pytania do Burmistrza

Zadaj pytanie

kategoria:
mail:
treść pytania:Pytanie zadane: 2007-06-01kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Witam Serdecznie, Mam jedno krótkie pytanie, właściwie do Referatu Budownictwa: Czy budując dom w gminie Tarczyn mogę zastosować w nim tradycyjne ogrzewanie węglowe ? Dziękuję i pozdrawiam Roman G.

odpowiedź:

Prosimy dokładnie określić miejscowość, w której zamierza Pan budować budynek mieszkalny oraz numer ewidencyjny działki. Od tego zależy udzielenie właściwej informacji w zakresie ogrzewania budynku.

Referat Planowania Przestrzennego
Pytanie zadane: 2007-06-01kategoria: Gospodarka

pytanie:

Witam. jak wygląda procedura zakończenia budowy domu, odbiór przez inspektora. Jakie muszę dokumenty złożyć, jak długo to trwa i jakie są związane z tym koszty pozdrawiam i czekam na informację.

odpowiedź:

Uprzejmie informujemy, iż odbiorem budynków po zakończeniu budowy zajmuje się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piasecznie, ul. Nadarzyńska 13, tel. (022) 737 26 78
Pytanie zadane: 2007-05-16kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Szanowna Pani Burmistrz! Proszę o wyjaśnienie dlaczego mamy możliwość zapoznania się tylko z protokołami trzech sesji Rady Miejskiej,kiedy do dnia dzisiejszego było ich już 7!. Kto jest odpowiedzialny za umieszczanie ich na stronie internetowej i w jakim czasie od dnia zakończenia sesji? Chcielibyśmy również, aby lakoniczna odpowiedź dot. wprowadzenia komunikacji prywatnej na trasie Tarczyn - Piaseczno-Warszawa została rozwinięta i upubliczniona na stronie internetowej (fakt, że miało miejsce spotkanie na VII sesji Rady Miejskiej z przedsiębiorcą zainteresowanym przewozami- nic nam nowego nie wnosi ,z protokołem sesji nie możemy się zapoznać online). W jaki sposób zatem mamy poznać przebieg zaproponowanych tras i proponowane godziny kursowania.Gdzie i kiedy odbywają sie spotkania przewoźnika z mieszkańcami? Dlaczego nie ma takiej informacji na stronie internetowej gminy?

odpowiedź:

Witam. Dzięki Pana uwadze problem braku protokołów z dwóch sesji został niezwłocznie naprawiony, a brakujące protokoły zostały zamieszczone. Kolejne dwa protokoły zostaną zamieszczone po przyjęciu ich przez Radę Miejską w Tarczynie. Niedopatrzenie to być może było wynikiem problemów technicznych (budowa nowej strony internetowej) i organizacyjnych.

Natomiast jeżeli chodzi o uruchomienie prywatnej komunikacji, informacja o tym fakcie była przekazywana mieszkańcom na zebraniach sołeckich w miesiącu lutym. Podczas VII sesji prywatny przewoźnik spotkał się z sołtysami i prosił o zbadanie zapotrzebowania na uruchomienie komunikacji tj. liczby osób zainteresowanym korzystaniem z komunikacji, proponowane trasy oraz godziny przejazdów. Ponadto przewoźnik spotykał się z mieszkańcami poszczególnych miejscowości.

Na podstawie informacji dostarczonych przez sołtysów opracowane zostały proponowane trasy przejazdów, godziny oraz przystanki, a propozycje te nadesłane przez przewoźnika dostępne są na stronie internetowej gminy Tarczyn.

Pytanie zadane: 2007-05-16kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Dziękuję za odpowiedź na poprzednie pytanie. Rzeczywiście zarówno pierwszy jak i drugi przetarg zostały ogloszone jako odwołane. Zastanawiam się, czy te same osoby przystapiły do obydwu przetagrów ? Jakie warunki nie zostały spelnione w drugim przetargu, które zostały spełnione w pierwszym, skoro przy identycznych siwz (w części dot. art. 24 ust.1 pkt 10 ustawy PZP) dwaj wykonawcy zostali wykluczeni w przetargu drugim a odrzuceni w przetargu pierwszym - przy założeniu że te same osoby brały udział w obydwu przetargach to w pierwszym udało im się spelnić warunki art. 24 ust.1 pkt 10 ustawy PZP).

odpowiedź:

Ponownie wyjaśniam, iż postępowania na „Wykonywanie odczytów wodomierzy oraz pobór opłat za wodę i kanalizację na terenie Gminy Tarczyn” (IOŚ.III.341-2/07 oraz IOŚ.III.341-4/07) nie zostały odwołane, lecz unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 ze zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu zarówno w pierwszym jak i w drugim postępowaniu.

Do postępowania IOŚ.III.341-2/07 przystąpiło dwóch wykonawców, natomiast do kolejnego IOŚ.III.341-4/07 przystąpiło już trzech wykonawców, w tym dwóch którzy brali udział w pierwszym postępowaniu.

Informuję jednocześnie, iż specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu nr IOŚ.III.341-4/07 została przez zamawiającego zmodyfikowana w stosunku do jej treści z pierwszego postępowania, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający miał do tego prawo ogłaszając kolejny przetarg. Ponadto wyjaśniam, iż wykonawcy podlegają wykluczeniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, natomiast nie są odrzucani, odrzucane są oferty wykonawców. W obu postępowaniach oferty wykonawców zostały odrzucone na podstawie art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokładne wyjaśnienie odnoszące się do wykluczania wykonawców oraz odrzucania ofert zostało już zamieszczone w odpowiedzi na pierwsze pytanie dotyczące przedmiotowych postępowań. W celu uzyskania bardziej szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczącego tych postępowań zapraszam do Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Pytanie zadane: 2007-05-16kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Witam, kiedy bedzie przygotowane studium rozwoju i zagospodarownia gminy Tarczyn?.Prace trwają jakoś bardzo długo, nie sądzi Pani, Pani Burmistrz?

odpowiedź:

Termin opracowania studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarczyn przedłuża się z powodu braku odgórnych ustaleń dotyczących terenów zarezerwowanych pod trasy komunikacyjne. Dotyczy to projektowanej trasy ekspresowej N-S (nr S-7 Warszawa – Kraków) oraz wariantowego przebiegu autostrady A-2 (Stryków – Siedlce). Projektanci przygotowują obecnie alternatywy przebiegu w/w tras, po wybraniu jednej z nich przez Krajową Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i przeniesieniu ich na rysunek studium, będą dokonywane stosowne ustalenia i uzgodnienia zmierzające do zakończenia prac planistycznych.Referat Planowania Przestrzennego
Pytanie zadane: 2007-05-16kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Czy mógłby mi Pan udzielić informacji lub wskazać do kogo mogę się zgłosić z zapytaniem, ewentualnie proszę o przekazanie mojego pytania do właściwej osoby. Chciałabym zakupić działkę budowlaną , o powierzchni 1.000 m2 , wybudować dom jednorodzinny . Czy gmina dysponuje takimi działkami? Czy znane byłyby ewentualne ceny? Czy są jakieś plany przesyrzenne, które pozwoliłyby na taką inwestycję? Może to za dużo pytań na raz, ale od czegoś zaczniemy? Dziękuję za chwilę uwagi i proszę o odpowiedź, Z poważaniem Krzysztof Wilczek

odpowiedź:

Gmina Tarczyn przewiduje do sprzedaży nieruchomość o powierzchni 0,21 ha we wsi Prace Duże. Informacja na temat w/w nieruchomości będzie zamieszczona na stronie www.bip.tarczyn.pl. Wykaz nieruchomości zawierał będzie cenę wywoławczą.

Ponadto w gminie Tarczyn obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej gminy.

Jest wielu właścicieli prywatnych, którzy wystawiają na sprzedaż swoje nieruchomości.Referat Geodezji i Rolnictwa
Pytanie zadane: 2007-05-16kategoria: Gospodarka

pytanie:

Czy ilość wydanych zezwoleń na wykop żwiru, czyli tzw. żwirownie w okolicy Jeżewic i Man (po lewej stronie jadąc w kierunku Mszczonowa) nie jest gospodarką rabunkową? Co z wodami gruntowymi, z wyciętymi lasami i dołami które zostają po wyeksploatowaniu żwirowni? Co z drogami dojazdowymi? Czy ktoś to kontroluje?. Ja jadąc tymi drogami mam wrażenie, że jadę między górami piachu i śmieci oraz wielkimi dołami. Czy Pani Burmistrz ma zamiar coś z tym zrobić.

odpowiedź:

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. „Prawo geologiczne i górnicze” informujemy, że organami administracji geologicznej odpowiedzialnymi za wydawanie zezwoleń na eksploatację kopalin w tym żwirowisk są marszałkowie województw i starostowie. Do zakresu ich działań należy sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji. Zadaniem starosty jest również wydawanie decyzji na rekultywację terenów pożwirowiskowych. Rolą gminy jest opiniowanie planowanej eksploatacji żwirowni, pod względem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina Tarczyn występowała do w/w organów górniczych z prośbą o interwencję na terenach opisanych przez Panią.Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska
Pytanie zadane: 2007-04-06kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Obserwuję historię przetargu na odczyty wodomierzy i zadziwiające jest, że juz drugi raz go odwołujecie. Czy problemem jest osoba, która nie potrafi przygotować takiej procedury, czy składane oferty. Nie często zdarza się by wszyscy wykonawcy nie potrafili złożyć poprawnie przygotowanych ofert. Tym bardziej, że instrukcja obsługi w siwz była zadziwiająco prosta. Zaskoczona jestem tylko treścią i warunkami umowy - niedopracowanymi i dwuznacznymi. Czy Pani panuje na pracownikami, którzy przygotowują dokumenty? Może odwołujecie przetarg bo po czasie orientujecie sie, że Gmina a raczej jej pracownik znowu popełnił błąd? Przygotowuję opracowania nt.tego typu procedur realizowanych przez organa władzy samorządowej i chętnie skorzystam z doświadczeń Gminy w tym zakresie. Czy miała by Pani cos przeciwko temu?

odpowiedź:

Uprzejmie wyjaśniam, iż postępowania przetargowe w sprawie „Wykonywanie odczytów wodomierzy oraz pobór opłat za wodę i kanalizację na terenie gminy Tarczyn” nie zostały odwołane, ale unieważnione, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, nie złożono bowiem zarówno w jednym jak i w drugim postępowaniu żadnej prawidłowej oferty.

W przypadku pierwszego postępowania obie oferty zostały odrzucone, natomiast w drugim postępowaniu jedna oferta została odrzucona, a dwaj wykonawcy wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 pkt 10 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U.z 2006 r. Nr 164, poz.1163 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy - Prawo zamówień publicznych ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Jeżeli natomiast w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu zamawiający unieważnia postępowanie (art.93 ust.1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych).Burmistrz Tarczyna

Barbara Galicz
Pytanie zadane: 2007-04-03kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Witam serdecznie, Jestem właścielem działki we wsi Prace Duże. Mój niepokój wzbudzają ostatnio prace w okolicy doliny rzeki tarczynki, na południe od ulicy tarczyńskiej. Znajduje się tam coś co przypomina bagno, nie wiem czy jest to nazwa właściwa czy powinno się to raczej nazywać rozlewiskiem ale nie jest to istotne dla kwestii którą pragnę poruszyć. Od jakiegoś czasu obserwuję naworzenie gruzu w tamten rejon. Jest to mieszanka porozbijanych cegieł, śmieci i ziemi. Nie wiem czy ma to na celu wybudowanie jakiegoś budynku (lecz kto by budował na bagnie?) czy po prostu jest to zwożenie śmieci z okolicznych budów. Czy ktoś mógłby się zająć zbadaniem tej sprawy? Czy powinienem się zgłosić na policję czy może gdzie indziej? Teren był bardzo malowniczy, teraz zaczyna przypominać wysypisko śmieci. Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za odpowiedź

odpowiedź:

Dokonano już oględzin przedmiotowego terenu. Sprawa zostanie zbadana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pytanie zadane: 2007-04-03kategoria: Gospodarka

pytanie:

Czy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest gdzieś dostępny on-line lub został opublikowany w Monitorze lub Dzienniku. Może jakis numer tej publikacji? Dziękuję

odpowiedź:

Niestety w tej chwili nie posiadamy wersji elektronicznej Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarczyn, ale podjęliśmy działania zmierzające do przygotowania takiej wersji.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Tarczyna został zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/197/2000 Rady Gminy Tarczyn z dnia 25 października 2000 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 137 z dnia 16 listopada 2000 r.

Natomiast Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarczyn został uchwalony Uchwałą Nr XX/147/03 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 grudnia 2003 r. i uchwałą Nr XXVI/175/04 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15 marca 2004 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 75 z dnia 02 kwietnia 2004 r., poz.1898, poz. 1899.

Pytanie zadane: 2007-03-19kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Witam, czy miejscowość Prace Duże posiada szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego? Z góry dziękuję za odpowiedź.

odpowiedź:

W miejscowości Prace Duże obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Plan ten nie obejmuje jedynie małej enklawy działek, które stanowią własność prywatną.

Referat Planowania Przestrzennego
Pytanie zadane: 2007-03-16kategoria: Gospodarka

pytanie:

Witam, czy działki położone w miejscowości Korzeniówka objete są miejscowym planem zagospodarowania? Z góry dziękuję!!!

odpowiedź:

Tak, działki położone we wsi Korzeniówka objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Pytanie zadane: 2007-03-16kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Szanowna Pani Burmistrz Skoro macie sesje Rady Miejskiej w Tarczynie to może by poruszyć problem komunikacji Piaseczno -Tarczyn. Podobno niedługo Polkolor ( autobus) przestanie jeździć z koncem kwietnia.Mieszkańcy Tarczyna pracujący w Piasecznie zostaną na lodzie. Tak zależało nam na tym, aby Tarczyn przeszedł do powiatu piaseczyńskiego. Tarczyn jako miasto w powiacie piaseczyńskim ma jedno połączenie rano 6.30 i z powrotem o 16. Jest to swego rodzaju katastrofa aby dwa miasta miały 1 połączenie.Mieszkaniec Tarczyna chcący załatwić sprawę w Powiacie nie mający własnego auta musi koczować cały dzień na powrót lub z Piaseczna przez Warszawę do tarczyna po 3 godzinach wrócić do domu :) Na forum gazeta.pl był wątek kogoś pracującego w PKS Grójec ,że rozważali połączenie Grójec Tarczyn Piaseczno ale ucichło o tym. Rozwiązaniem było by wprowadzenie komunikacji prywatnej tzw busiki (firma roj bus np.), lub doraźnie połączenie Tarczyna ze Złotokłosem (odległość z Tarczyna stosunkowo niewielka), z którego jest dobre połączenie z Piasecznem. Moze to jest pomysł, bo koszty mniejsze a klika razy dziennie mógłby kursować w tą i z powrotem. Droga Pani Burmistrz tak więc proszę podjąć dyskusję wraz z radnymi i jeśli to możliwe postarajcie rozwiązać ten problem. pozdrawiam mieszkaniec Tarczyna

odpowiedź:

Szanowny Panie Krzysztofie, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców już w ubiegłym roku rozpoczęłam starania o uruchomienie regularnych kursów do Piaseczna i Warszawy. Prowadziłam rozmowy z dyrektorami PKS Grójec i Piaseczno, jak i prywatnymi przewoźnikami. Podczas moich spotkań jeden z mieszkańców naszej gminy podjął się uruchomienia regularnych kursów na trasie Tarczyn - Piaseczno - Warszawa (Stacja Metra Wilanowska). Zakupił w tym celu 4 busiki i jeden autobus. Podczas obrad VII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 14 marca b.r., przedstawił radnym, sołtysom propozycję przebiegu tras. Prosił również o zbadanie zapotrzebowania tj. ilości osób wyrażających chęć korzystania z przejazdów oraz godzin, w których busy miałyby kursować. Mam nadzieję, że uruchomienie prywatnej linii rozwiąże problem komunikacji do Piaseczna i Warszawy dla osób dojeżdżających do szkół, pracy i urzędów. Już odbywają się spotkania przewoźnika z mieszkańcami naszej gminy.

Burmistrz Tarczyna
Barbara Galicz
Pytanie zadane: 2007-03-09kategoria: Życie Gminy

pytanie:

CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA PRZEZ GMINĘ BUDOWY GAZOCIĄGU W KOMORNIKACH ,ODPOWIEDNIE WNIOSKI ZOSTAŁY ZŁOŻONE DO GAZOWNI W GRÓJCU Z ODPOWIEDZI OTRZYMANEJ WYNIKA ŻE POJEDYNCZY KOSZT PODŁĄCZENIA WYNOSI OK 5700,00 PLN +22% VAT CO NIESTETY PRZEKRACZA MOŻLIWOŚĆI FINANSOWE ZAINTERESOWANYCH OSÓB

odpowiedź:

Dziękuję za pytanie. Władze samorządowe Tarczyna podejmują szereg działań wpływających na poprawę życia mieszkańców, zaspokajania ich podstawowych potrzeb w miarę możliwości finansowych gminy. Do priorytetowych inwestycji realizowanych przez gminę należy w pierwszej kolejności dalsza rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz poprawa stanu dróg.
Na razie Gmina nie ma takich możliwości na dofinansowanie przez gminę budowy gazociągu. Możemy służyć pomocą w rozmowach z Mazowiecką Spółką Gazownictwa i w negocjacjach o współfinansowanie przez mieszkańców.

Burmistrz Tarczyna
Barbara Galicz

Pytanie zadane: 2007-03-09kategoria: Gospodarka

pytanie:

Szanowna Pani. Jestem mieszkańcem wsi Księżak i jako jej mieszkaniec chciałbym się dowiedzieć czy gmina będzie miała możliwości utwardzenia ulicy Działkowej w mojej wsi. Ulica ta jest ulica łączącą Przypki z Księżakiem. Po drodze tej poruszają się nie tylko mieszkańcy posesji położonych przy tej ulicy ale również okoliczni mieszkańcy. Aktualnie stan tej drogi jest co najmniej tragiczny. Przeprowadzane przez gminę wyrównywanie drogi pomaga tylko na krótki czas. Aby poprawić stan drogi konieczne jest jej utwardzenie choćby poprzez wysypanie tłuczniem. Czy to będzie możliwe? Pozdrawiam. Krzysztof Zych

odpowiedź:

Szanowny Panie, został rozstrzygnięty przetarg na bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Tarczyn. Jesteśmy na etapie podpisywania umowy. W dogodnych warunkach atmosferycznych przystąpimy do równania i uzupełniania pospółką.

Burmistrz Tarczyna
Barbara Galicz
Pytanie zadane: 2007-03-09kategoria: Życie Gminy

pytanie:

Witam, moje pytanie dotyczy szerokopasmowego dostępu do internetu. Z tego co wiem rok temu gmina wspólnie z innymi złożyła wniosek o dofinansowanie z unijnego funduszu PHARE. W ulotce przed wyborami podano datę wykonania owej inwestycji na ten rok. Zapewne będzie to działać na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Zatem jakie koszty poniesie użytkownik? Jaki transfer będzie mu zapewniony? To będzie sieć radiowa, kablowa? A najważniejsze kiedy dokładnie będzie on zrealizowany? Pozdrawiam, Damian Sobczyk

odpowiedź:

Dziękuję za pytanie. Zostało już opracowane wstępne studium wykonalności na realizację Projektu „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na terenie gminy Tarczyn. Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu dla wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców”. Projekt zakłada budowę infrastruktury pasywnej (sieć kablowa i światłowodowa bez urządzeń transmisyjnych i końcowych) a następnie oddanie jej w użytkowanie wybranemu w drodze przetargu publicznego operatorowi telekomunikacyjnemu, który będzie zobowiązany do rozbudowy warstwy dostępowej, umożliwiając tym samym świadczenie usług dla odbiorców indywidualnych i podmiotów gospodarczych.

Bezprzewodowa sieć szerokopasmowa oparta będzie na technologii radiowej WiMAX.

Po ogłoszeniu procedury konkursowej, która zostanie uruchomiona najprawdopodobniej na przełomie 2007-2008 roku, Gmina Tarczyn złoży odpowiedni wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. W związku z tym realizacja projektu nastąpi w 2008 roku.Burmistrz Tarczyna

Barbara Galicz
12...3

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 - Gmina Tarczyn Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

 | Film intro