Tarczyn - gmina naturalnie atrakcyjna

DSC_0211

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA W GMINIE - (kliknij i zobacz)

 

recykling   Projekty unijne w gminie

 

Telefony do referatów Urzędu Miejskiego w Tarczynie oraz jednostek organizacyjnych- kliknij
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TARCZYNIE

Ułatwienia dla inwestorów:


* doradztwo i pomoc w trakcie całego procesu inwestycyjnego (od planowania lokalizacji do zakończenia realizacji procesu inwestycyjnego);

* gotowość ścisłej współpracy z inwestorem w procesie ubiegania się o wymagane przepisami prawa zezwolenia i zgody;

* gotowość ścisłej współpracy z inwestorem w procesie ubiegania się u przedstawicieli mediów technicznych, niezbędnych w procesie przygotowywania i realizacji inwestycji, o wymagane przepisami prawa zezwolenia i zgody;

* pomoc publiczna dla inwestorów

* na terenach inwestycyjnych obowiązują aktualne plany zagospodarowania przestrzennego;

* możliwość adaptacji do potrzeb inwestora istniejących planów zagospodarowania przestrzennego;

* na terenie Miasta/Gminy działa:

- Biuro Obsługi Mieszkańców,

- prężne i dynamiczne Rady Sołeckie,

* przygotowane, aktualizowane i dostępne dla inwestorów oferty terenów inwestycyjnych;

* oferta inwestycyjna Miasta/Gminy dostępna na stronie internetowej

* dostępne tereny inwestycyjne to zarówno własność komunalna, jak i prywatna;

* pomoc w prowadzeniu rozmów z właścicielami prywatnych terenów inwestycyjnych;

* pomoc w prowadzeniu rozmów z instytucjonalnymi właścicielami terenów inwestycyjnych;

* pomoc w poszukiwaniu i pozyskiwaniu obiektów oraz nieruchomości dostosowanych do potrzeb inwestora;

* możliwość doprowadzenia mediów technicznych do terenu inwestycyjnego na koszt gminy;

* organizowane przez samorząd spotkania z przedstawicielami biznesu dotyczące ważnych problemów lokalnych;

* szeroka promocja przez Urząd Miasta/Gminy działań gospodarczych podejmowanych przez inwestorów;

* oferowane przez Urząd doradztwo dla rolników;

* fachowe doradztwo i pomoc w zakresie programów pomocowych Unii Europejskiej;


Incentives for investors:


* online information service for investors (investment opportunities, documents, taxes, community charges, etc.);

* consultancy and support services throughout the investment process (from location planning to completion of the investment);

* close cooperation, where necessary, with investors who apply for permits and consents required by law;

* close cooperation, where necessary, with investors who apply to providers of utilities necessary for investment preparation and accomplishment for permits and consents required by law;

* public aid for investment; for further details

* investment areas are covered by a valid development plan;

* existing development plans may be adapted according to investment requirements;

* the Town/Community features:


- Citizens Service Bureau,


- active and dynamic village councils,


* up-to-date portfolio of investment areas available;

* investment opportunities in the Town/Community area available at our website;

* investment areas available are both community- and private-owned;

* assistance in negotiations with private owners of investment areas;

* assistance in negotiations with institutional owners of investment areas;

* assistance in identifying and acquiring buildings and land that fulfil investor′s requirements;

* access to utilities may be provided at community′s own expense;

* local authorities hold meetings with business representatives to discuss major local issues;

* extensive promotion of local business activities by the Town/Community Office;

* farmers are provided with consultancy services;

* expert consultancy and assistance concerning the European Union aid programmes;

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 - Gmina Tarczyn Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

 | Film intro