Tarczyn - gmina naturalnie atrakcyjna

DSC_0211

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA W GMINIE - (kliknij i zobacz)

 

recykling   Projekty unijne w gminie

 

Telefony do referatów Urzędu Miejskiego w Tarczynie oraz jednostek organizacyjnych- kliknij
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TARCZYNIE

Projekty współfinansowane ze środków UE

1. Gmina Tarczyn pozyskała kolejne już unijne dofinansowanie, tym razem m.in. na realizację profesjonalnych warsztatów literackich, fotograficznych i plastycznych dla dzieci i młodzieży. Poprowadzą je wykwalifikowane osoby z poszczególnych dziedzin w ramach realizacji projektu „Nasza Mała Ojczyzna”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” (tzw. „małe projekty”), oś 4 LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Formularz zgłoszeniowy do projektu - kliknij i pobierz


Dzięki realizacji niniejszego przedsięwzięcia dzieci i młodzież z gminy Tarczyn będą mogli udoskonalić różne metody i formy opisywania otaczającego ich świata poprzez tworzenie reportaży, opowiadań, wywiadów, wierszy, tekstów piosenek, rysunków, robienie zdjęć, czy też zaprezentowanie innych form opisu Małej Ojczyzny.


Bezpłatne warsztaty, z możliwością konsultacji indywidualnych z wykładowcami, będą odbywały się od końca kwietnia do czerwca 2013r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury oraz Przedszkola w Tarczynie. Ewentualnie, w razie potrzeby - w zależności od charakteru zajęć, sposobu ich prowadzenia przez wykładowców – zajęcia mogą zostać przeprowadzone w miejscach cennych przyrodniczo oraz historycznie na terenie gminy Tarczyn, wybranych wspólnie przez danego wykładowcę oraz uczestników warsztatów.

Uczestnicy operacji „Nasza Mała Ojczyzna” będą mogli złożyć swoje prace do oceny w ramach organizowanych przez gminę Tarczyn konkursów: literackiego, fotograficznego i plastycznego. W jury oceniającym prace zasiądą przedstawiciele: samorządu, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Stowarzyszenia Perły Mazowsza - Lokalna Grupa Działania. Autorzy najlepszych prac wymienieni zostaną na łamach prasy lokalnej w artykułach promujących projekt, a wszyscy uczestnicy operacji otrzymają pamiątkowe dyplomy.  Co więcej, w ramach Tarczyńskiego Owocobrania 2013 odbędzie się specjalna wystawa prac powstałych w ramach opisanych wyżej warsztatów. W czasie tego święta wręczone zostaną także nagrody oraz upominki dla uczestników projektu.


Realizacja operacji w zakresie warsztatów otworzy uczniom drogę do zdobywania nowych lub rozwijanie dotychczasowych umiejętności. Uczestnictwo w warsztatach podniesie u uczestników projektu poczucie własnej wartości, pozytywnie wpłynie na kształtowanie zasad współpracę, a także na aktywizację mieszkańców gminy w dziedzinie kultury i sztuki, zapobiegnie apatii, marazmowi, obojętności wobec rzeczywistości. Natomiast realizacja operacji w zakresie Tarczyńskiego Owocobrania przyczyni się do szerokiej i skutecznej promocji gminy Tarczyn (jej tradycji, lokalnych przysmaków, zdrowego trybu życia), zarówno wśród jej mieszkańców, jak i osób z zewnątrz. Operacja przyczyni się ponadto do promocji gminy Tarczyn jako "Małej Ojczyzny" i miejsca atrakcyjnego turystycznie.


Zarówno dzięki realizacji warsztatów, jak i imprezy kulturalnej, kultywowana będzie lokalna tradycja, tożsamość, integracja, jak również skutecznie promowane będą wśród mieszkańców gminy Tarczyn atuty tutejszego regionu (sadownictwo, lokalne przysmaki, agroturystyka, rzemieślnictwo, miejsca atrakcyjne przyrodniczo) oraz aktywność społeczna.
Głównym celem operacji "Nasza Mała Ojczyzna" jest wzbogacenie wiedzy na temat walorów przyrodniczo-historyczno-kulturalno-turystycznych gminy Tarczyn, aktywizacja mieszkańców oraz integracja dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Tarczyn. Cele szczegółowe:
• Rozbudzenie zainteresowania regionem i jego tożsamością, ze szczególnym uwzględnieniem walorów historycznych i turystycznych,
• Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, rozwoju intelektualnego, wiary we własne możliwości,
• Zintegrowanie lokalnych środowisk,
• Promocja działalności kulturalnej,
• Uatrakcyjnienie form spędzania wolnego czasu,
• Promocja gminy Tarczyn.

 

 

2. Gmina Tarczyn pozyskała dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Elastyczne Przedszkole w Gminie Tarczyn”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX., Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1). – Ten projekt jest bardzo ciekawą inicjatywą, która jeszcze bardziej zwiększy atrakcyjność naszego przedszkola – cieszy się burmistrz Tarczyna Barbara Galicz.

Celem ogólnym przedsięwzięcia jest poprawa szans edukacyjnych dzieci o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, z terenów gminy Tarczyn, poprzez wsparcie istniejącego przedszkola w okresie całego najbliższego roku szkolnego. Odbiorcami projektu są dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Tarczyn. W ramach projektu realizowane są zajęcia z języka angielskiego, logopedii, gimnastyki korekcyjnej, wsparcia psychologicznego z zakresu środowiska naturalnego i ekologii. Dodatkowo opracowane zostały i prowadzone są karty rozwoju dziecka. Nastąpiła też modernizacja czterech sal w przedszkolu, zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne i zabawki, które będą zapobiegały stereotypowemu postrzeganiu roli mężczyzn i kobiet. Pakiety dla dzieci wspomogą ich rozwój osobisty. Uzupełnieniem i urozmaiceniem oferty edukacyjnej są wycieczki do ZOO i teatru muzycznego. Końcowym akcentem projektu będzie piknik rodzinny połączony z propagowaniem idei recyklingu, przygotowany przez rodziców/ opiekunów i dzieci, mający na celu promocję zaangażowania mężczyzn w funkcje rodzinnie oraz podnoszenie aktywności i świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Tarczyn.


Skąd pomysł na taki projekt? Specyfika lokalnego rynku pracy polega na tym, że część kobiet mogłaby znaleźć zatrudnienie, ale wymaga to objęcia dodatkowymi godz. w przedszkolu większej ilości dzieci i stworzenie tzw. „elastycznego przedszkola”, które swój czas otwarcia uzależnia od rzeczywistych potrzeb ze strony rodziców. Gmina Tarczyn planuje w związku z tym podjąć działania przyczyniające się do zniesienia nierówności ze względu na zamieszkanie na wsi, wyrównując szanse edukacyjne oraz do zniesienia nierówności płci i poprawy sytuacji grup znajdujących się w gorszym położeniu poprzez uelastycznianie godz. otwarcia przedszkola do 30.06.2013r. Dofinansowanie projektu z UE gwarantuje świadczenie usług wysokiej jakości. Istotnymi zamierzeniami projektu są także zapewnienie dostępu do dodatkowej oferty edukacyjnej, umożliwiającej wyrównanie szans w stosunku do rówieśników z terenów miejskich oraz aktywny udział rodziców/opiekunów dzieci w części zajęć projektowych.

 

 

 

 

3. Gmina Tarczyn pozyskała dotację z Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Przedszkole naturalnie atrakcyjne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet X., Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1). – Ten projekt jest bardzo atrakcyjną propozycją nie tylko dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, lecz także dla tych, które nie są zarejestrowane w tarczyńskiej placówce– podkreśla burmistrz Tarczyna Barbara Galicz.
 

Celem ogólnym przedsięwzięcia jest poprawa szans edukacyjnych dzieci o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez wsparcie istniejącego przedszkola i uelastycznienie oferty do rzeczywistych potrzeb w okresie całego najbliższego roku szkolnego. Mnóstwo zajęć poznawczych Odbiorcami projektu są dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Tarczyn. W ramach projektu realizowane są zajęcia z zakresu środowiska naturalnego i ekologii, zajęć poznawczych dotyczących dawnych zawodów, zabaw ruchowych, sportowych, obserwacji przyrodniczych w ogrodzie, spacerów i wycieczek po zielonej okolicy Tarczyna oraz dotyczących bezpieczeństwa w domu i na drodze. W ramach zadania dzieci wyjadą również do ZOO, bajkolandii i planetarium.

Końcowym akcentem projektu będzie piknik rodzinny połączony z propagowaniem idei recyklingu, przygotowany przez rodziców/opiekunów i dzieci, mający na celu promocję zaangażowania mężczyzn w funkcje rodzinnie oraz podnoszenie aktywności i świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Tarczyn. Istotnymi zamierzeniami projektu są także: zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym oraz uruchomienie dodatkowego naboru 21dz, 27chł. w tym co najmniej 30% dzieci nie uczestniczących dotąd w wychowaniu przedszkolnym, zapewnienie innowacyjnej edukacji przedszkolnej wychodzącej ponad treści kształcenia zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, rozwój wiedzy ekologicznej dotyczącej ochrony środowiska oraz poznanie praktycznej wiedzy odnośnie dawnych zawodów i obyczajów, zapewnienie dostępu do dodatkowej oferty edukacyjnej umożliwiającej dzieciom wyrównanie szans w stosunku do rówieśników z terenów miejskich, rozwój świadomości i zainteresowania rodziców (opiekunów) objętych projektem edukacją przedszkolną stymulującą psychiczny, emocjonalny i społeczny rozwój dziecka, a także aktywny ich udział w części zajęć w okresie realizacji projektu.

 

 

 

 

4. Gmina Tarczyn jest jednym z partnerów Samorządu Województwa Mazowieckiego w realizacji dwóch projektów kluczowych wspierających rozwój regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej oraz budowę systemów e-administracji, współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (BW) oraz projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (EA)  mają przede wsyzstkim na celu wsparcie rozwoju regionalnego oraz wyrównywanie szans województwa mazowieckiego w stosunku do innych regionów europejskich, niwelowanie dwudzielności potencjału województwa oraz aktywizację obywateli i przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych. Więcej informacji o obu projektach znajdą Państwo TU.

 

 

5. Gmina Tarczyn pozyskała aż cztery dotacje z UE w projekcie pt. „Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX., Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. – To nasz kolejny sukces w kontekście pozyskiwania środków unijnych – zaznacza burmistrz Tarczyna Barbara Galicz. Odbiorcami projektu na terenie gminy Tarczyn będą uczniowie klas IV-VI z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogłyby stać się przeszkodą w pomyślnym kontynuowaniu dalszej edukacji. Uczniowie będą pracować w grupach projektowych liczących od 15 do 25 osób, zorganizowanych w swoich szkołach, pod opieką koordynatora grupy. Na terenie gminy Tarczyn programem zostaną objęte dwie grupy ze Szkoły Podstawowej w Tarczynie, jedna grupa ze Szkoły Podstawowej w Pamiątce oraz jedna grupa ze Szkoły Podstawowej w Suchostrudze. Szkoła Podstawowa w Pracach Małych została natomiast umieszczona na tzw. liście rezerwowej.


Zgodnie z założeniami, w ramach realizacji projektu systemowego „Dziecięca akademia przyszłości” odbywać się będą dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne), przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, języków obcych, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz zajęć sportowo-wychowawczych.

Jak czytamy na stronie internetowej projektu, celem ogólnym przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pt. "Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

Istotnymi zamierzeniami projektu jest także przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, udzielenie dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologiczne, kształtowanie w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego oraz upowszechnianie idei wychowania przez sport.
Gmina Tarczyn otrzyma dla każdej z grup dotacje celową na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla opiekuna-koordynatora grupy projektowej, osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne dla grupy oraz środki na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć, a także biletów wstępu do różnych instytucji kultury (kino, teatr, itp.).


Co więcej, dodatkowymi bezpłatnymi zajęciami współfinansowanymi ze środków UE zostaną również objęte dzieci z klas I-III szkół podstawowych w ramach realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Tarczyn”.

 

 

 

6."Aktywność Młodzieży - gwarancją rozwoju społecznego" to projekt realizowany przez Gminę Tarczyn w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina Tarczyn złożyła wniosek o dofinansowanie niniejszego przedsięwzięcia w 2011 roku. Projekt powstał z inicjatywy Burmistrz Tarczyna Barbary Galicz oraz Jana Dębskiego - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarczynie. Projekt wpisuje się w działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” POKL. Uczestnikami projektu będzie 22 chłopców i 26 dziewcząt w wieku 15-24 lata wywodzących się z otoczenia osób wykluczonych społecznie i zamieszkujący obszar Gminy Tarczyn. Wśród uczestników projektu zarezerwowano miejsce dla dwóch dziewcząt i dwóch chłopców posiadających stopień niepełnosprawności.

Istotnym dla wzrostu lokalnej gospodarki opartej na wiedzy jest inwestowanie w kapitał ludzki i zapewnienie dogodnych warunków do podnoszenia kwalifikacji. Burmistrz za cel stawia sobie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez rozwój inicjatyw społecznych na poziomie lokalnym, rozwój aktywności i integracji społecznej wśród młodzieży; rozwój wiedzy i upowszechnienie informacji o funkcjonowaniu samorządu gminnego i organizacjach społecznych, a także eliminacje barier w trakcie podejmowania działań aktywizujących i integracyjnych na obszarze Gminy Tarczyn. Uczestnicy projektu przejdą cykl czterech szkoleń dotyczących: Zasad funkcjonowania Rady Miejskiej; Zasad funkcjonowania organów administracji samorządowej i stanowienia aktów prawa miejscowego; Zasad opracowywania projektów i tworzenie wniosków dotacyjnych oraz Zasad tworzenia stowarzyszeń i fundacji. Na uczestników projektów czekają również konsultacje dotyczące: Przyszłości młodych ludzi oraz strategicznych inwestycji w Gminie Tarczyn oraz warsztaty aktywizujące poświęcone: Wystąpieniom publicznym i aktywnemu udziałowi w sesjach Rady Miejskiej.

Zajęcia poprowadzą trenerzy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie wykorzystując nowoczesne metody szkoleniowe takie jak: prezentacje multimedialne, studia przypadku, treningi grupowe, odgrywanie ról. Trenerzy przygotują autorskie, specjalnie opracowane konspekty. Trenerzy będą również dostępni dla uczestników w formie e-konsultacji. Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe a na zakończenie kursu otrzymają certyfikaty kompetencji. Realizacja wszystkich zajęć projektowych wpłynie na dostosowanie kompetencji organizacyjnych uczestników przedsiębiorczości, zarządzania i planowania strategicznego do oczekiwań nowoczesnego rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.

Działania wpłyną na zwiększenie jakości usług społecznych oraz zwiększą świadomość odnośnie równości płci. Pobudzone zostaną inicjatywy i aktywność młodych mieszkańców w zakresie samoorganizacji i podejmowania inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Wartością dodaną projektu jest wzbogacenie oraz ustalenie nowych innowacyjnych metod integracji i aktywizacji społecznej w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponadstandardowe, niestosowane dotychczas działania aktywizacyjne skierowane do mieszkańców wspólnoty lokalnej przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji. Wprowadzenie innowacyjnych metod nabywania wiedzy, dostosowanych do podwyższania kluczowych kompetencji.

 

   

7. "Kulinarna integracja" to projekt realizowany przez Przedszkole w Tarczynie w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt powstał z inicjatywy Burmistrz Tarczyna Barbary Galicz oraz Joanny Pająkiewicz Dyrektora Przedszkola w Tarczynie. Projekt wpisuje się w działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” POKL. Uczestnikami projektu będzie 48 osób: 22 mężczyzn i 26 kobiet zamieszkujących gminę Tarczyn. Burmistrz Tarczyna jako inicjator projektu za cel stawia sobie rozwój inicjatyw społecznych w środowisku lokalnym, rozwój aktywności organizacyjnej. Znaczący będzie również rozwój kompetencji dotyczących kulinariów, dekoracji stołu i potraw oraz higieny i organizacji żywienia.

Upowszechnienie informacji nt. innowacyjnych technik gotowania, organizacji żywienia wzrost aktywności w kontekście promocji lokalnych walorów kulinarnych będzie celem, który przyniesie niewątpliwe korzyści naszym mieszkańcom. Uczestnicy projektu przejdą cykl szkoleń dotyczących:
- Umiejętności kelnerskich
- Organizacji imprez cateringowych
- Higiena żywienia to kolejne szkolenie poświęcone planowaniu żywienia, zasadom higieny i ochrony żywienia w placówkach żywienia oraz procesowi technologicznemu produkcji potraw. Zajęcia szkoleniowe poprowadzą trenerzy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Szkolenia prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnych metod szkoleniowych. Uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział również w warsztatach dotyczących dekoracji potraw z florystyką poświęconym elementarnym zasadom nakrywania i podawania do stołu, dekorowaniu potraw i florystyce.

Uczestnicy projektu zapoznają się z tajnikami kuchni regionalnej i technikami przygotowania mięs i surówek w innowacyjnych aranżacjach. Wszystko to w ramach warsztatów poświęconych Sztuce kulinarnej w praktyce. Ostatni z cyklu warsztatów poświęcony zostanie promocji ekologicznych produktów regionalnych. Efektem projektu będzie wzbogacenie oraz ustalenie nowych innowacyjnych metod integracji i aktywizacji społecznej w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym dzięki ponadstandardowym, niestosowanym dotychczas działaniom aktywizacyjnym skierowanym do mieszkańców wspólnoty lokalnej przy zastosowaniu instrumentów aktywnej integracji. Efekty projektu zostaną wykorzystane do promocji walorów gminy. Projekt charakteryzuje się trwałością i skutecznością rozwiązań, a jego realizacja przyniesie długofalowe efekty, ponieważ zdobyta przez uczestników wiedza i umiejętności zwiększą ich aktywność społeczną oraz rozwój osobisty.

 


 

8. Gmina Tarczyn pozyskała w 2012r. kolejne już unijne dofinansowanie w wysokości ok. 180 tys. zł na szkolenia dla  uczniów klas I-III wszystkich gminnych szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Po szczegółowej analizie projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Tarczyn” znalazł uznanie wśród oceniających wnioski, zajmując wysoką lokatę na liście rankingowej ogłoszonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU).
 
Projekt gminy Tarczyn, dofinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX PO KL, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2), zakłada zorganizowanie szeregu rozwijających zajęć dla najmłodszych uczniów, m.in. z logopedii, terapii pedagogicznej, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych, gimnastyki korekcyjnej oraz warsztatów plastyczno-muzycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz humanistycznych.

Celem głównym przedsięwzięcia jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w co najmniej 70% szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Tarczyn. Projekt przewiduje także zakup nowoczesnego doposażenia bazy dydaktycznej dla wszystkich czterech szkół podstawowych. Posłuży ono za wsparcie innowacyjnego procesu nauczania. Warto podkreślić, iż zakres przedsięwzięcia odpowiada na zapotrzebowanie przewidziane w szkolnych programach rozwoju. Projekt gminy Tarczyn sporządzony został w konsultacji z placówkami edukacyjnymi, w oparciu o rzeczywiste, zdiagnozowane potrzeby uczniów i uczennic klas I-III.
 

 

9. Gmina Tarczyn pozyskała w połowie 2011r. unijne dofinansowanie w wysokości 1,8 miliona złotych na realizację projektu „Internet szansą na lepszą przyszłość – Gmina Tarczyn". Celem projektu jest m.in. zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Tarczyn. Planowany całkowity koszt przedsięwzięcia, które rozpocznie się jeszcze w tym roku, wynosi 2 184 600 zł. Dofinansowane jest ono przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”).


Projekt zakłada zakup 150 zestawów komputerowych (które zostaną zmodernizowane po dwóch latach użytkowania) wraz z nowoczesnym oprogramowaniem i zapewnieniem jego instalacji. Umożliwi to beneficjentom ostatecznym swobodny dostęp do Internetu, w tym korzystanie z nowoczesnych metod pracy i kształcenia na odległość.

Jednym z elementów projektu, świadczącym o jego szerokim i spójnym zakresie, są również szkolenia z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu, a także skutecznej edukacji przez Internet. Cykl czterech kursów, przeznaczonych dla zakwalifikowanych do projektu beneficjentów ostatecznych, poprowadzą doświadczeni trenerzy. Przedsięwzięcie będzie promowane poprzez specjalną stronę internetową, ogłoszenia prasowe czy też plakaty, kompleksowo informujące o jego zakresie. Promocja będzie miała na celu przekazanie informacji o naborze oraz realizacji projektu i wskazanie źródeł jego finansowania. – Dzięki swej konsekwentnej i wytrwałej pracy uzyskaliśmy kilkanaście dofinansowań z Unii Europejskiej, dzięki czemu Gmina Tarczyn ma wielką szansę na jeszcze szybszy rozwój – podsumowuje burmistrz Tarczyna Barbara Galicz.

 

 

 

10. Budowa Domu Kultury w Tarczynie to projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" . Wysokość pozyskanego przez gminę unijnego wsparcia to 400 tys. zł.

Spośród 17 firm, które wystartowały w postępowaniu przetargowym na realizację niniejszego projektu, najkorzystniejszą ofertę w wysokości 12,6 miliona złotych złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ebud z Bydgoszczy, zostając tym samym zwycięzcą przetargu. Nowoczesny, wielofunkcyjny  obiekt, w którym znajdzie się także część referatów Urzędu Miejskiego, ma powstać, zgodnie z założeniami, do końca przyszłego roku.Opisywana inwestycja spowoduje, iż poszerzona i urozmaicona zostanie oferta kulturalna w gminie Tarczyn, poprawią się jakość i komfort edukacji kulturalnej, różnorodność form spędzania czasu wolnego. W obiekcie znajdzie się ponadto nowa siedziba biblioteki publicznej. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie prowadzenie dodatkowych zajęć, rozwijających zainteresowania oraz umiejętności dzieci i młodzieży, m.in. warsztatów teatralnych, artystycznych, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, tanecznych, czy sportowych. W Domu Kultury organizowane będą też konferencje, koncerty, wystawy, przedstawienia i inne uroczystości. Władze gminy mają nadzieję, że w tak szerokiej, różnorodnej ofercie każdy znajdzie dla siebie coś interesującego i pasjonującego.

 

 

 

ARCHIWUM

11. W 2011r. Gmina Tarczyn pozyskała unijne dofinansowanie na realizację aż czterech projektów szkoleniowych przeznaczonych dla uczniów gminnych szkół podstawowych, jak również dla dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola w Tarczynie, w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Po szczegółowej analizie wspomniane projekty znalazły uznanie wśród oceniających wnioski, zajmując całkiem wysokie lokaty na liście rankingowej ogłoszonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. - To znakomita wiadomość. Pozyskanie kolejnych funduszy UE na wdrożenie nowych projektów oraz ich realizacja przyczynią się przecież do jeszcze szybszego rozwoju naszej gminy - podkreśla burmistrz Tarczyna Barbara Galicz
 
Projekty dofinansowane przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. „Dziś myślę o przyszłości”, „Język obcy to mój atut”, „Jutro zaczyna się już dziś” oraz „Im wcześniej tym lepiej”, dotyczą dodatkowych, darmowych zajęć informatycznych oraz językowych (połączonych z e-learningiem) dla uczniów wspomnianych placówek. Podstawową wartością projektów będzie podniesienie samooceny wśród uczestników szkoleń, zainteresowanie nauką, chęć wykorzystania komputera  jako źródła wiedzy, a nie tylko zabawy.
 
Osiągnięciu takich rezultatów służyć będzie przede wszystkim atrakcyjność kursów, których prowadzenie zostanie powierzone wyspecjalizowanej firmie szkoleniowej z odpowiednim doświadczeniem edukacyjnym, co zagwarantuje ich wysoką jakość i efektywność.
 

 

 

 

 

12. W grudniu 2010r. Gmina Tarczyn zajęłą bardzo wysoką lokatę na liście rankingowej ogłoszonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Gmina pozyskała tym samym unijne dofinansowanie w wysokości 0,5 miliona złotych na szkolenia dla 165 uczniów piątych i szóstych klas gminnych szkół podstawowych.

 

Projekt gminy Tarczyn, „Najpewniejsza inwestycja w trudne czasy – edukacja”, dofinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych), związany był z zorganizowaniem zajęć z nauk matematyczno-przyrodniczych oraz z języka angielskiego. Celem głównym przedsięwzięcia było podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz rozwój kompetencji kluczowych u uczniów z terenu gminy Tarczyn.

 

W projekcie uczestniczyli również ich rodzice oraz opiekunowie, co stworzyło okazję do budowania głębszych relacji z dziećmi. Projekt umożliwił pracę na nowoczesnych, multimedialnych narzędziach naukowych oraz wykształcenie wśród uczniów umiejętności korzystania z różnych źródeł, pomocnych w samodzielnym nabywaniu wiedzy. Zakres projektu odpowiadał na zapotrzebowanie przewidziane w szkolnych programach rozwoju. Ponadto zrealizowano zakup materiałów dydaktycznych oraz multimedialnych materiałów edukacyjnych. Narzędzia te posłużą jako wsparcie innowacyjnego procesu nauczania. Dodatkowo każdy uczeń i nauczyciel otrzymał materiały dydaktyczne w formie indywidualnej, by móc z nich korzystać również w domu. 

 

Zasoby multimedialne były bardzo bogate w animacje, slajdy, ćwiczenia, testy, co wzbogaci i uatrakcyjni naukę. Wszystkie zajęcia odbywały się w salach szkolnych, w grupach maksymalnie 20 osobowych (w SP wiejskich, w których były również realizowane zajęcia liczba ta była niższa).Każda szkoła została zaopatrzona w niezbędny sprzęt do realizacji zajęć z uczniami: laptop, rzutnik multimedialny oraz tablicę interaktywną - łącznie 4 zestawy.

 

Aby zachować trwałość projektu w placówkach przeprowadzone zostały szkolenia dla nauczycieli. Stosowanie w procesie nauczania nowoczesnych technik dydaktycznych wymaga od nich bowiem wiedzy z zakresu wykorzystania zasobów multimedialnych oraz umiejętności tworzenia innowacyjnych procesów dydaktycznych.

 

 

  

 

13. W sierpniu 2010r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym pt. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX., Poddziałanie 9.1.2. Wśród projektów, które zdobyły dotacje są dwie aplikacje napisane wspólnie przez Gminę Tarczyn oraz Publiczne Gimnazjum w Tarczynie

 

 

 

Odbiorcami projektu na terenie gminy Tarczyn będzie 40 gimnazjalistów, którzy zostaną objęci systemem zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych podnoszących kompetencje kluczowe. Zgodnie z założeniami projektu, „Zagrajmy o sukces” będą to dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, sportowo-wychowawczych, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, języków obcych i zajęć informatyczno-telekomunikacyjnych. Kursy te służyć będą wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Zadaniem tych zajęć jest pomoc uczniom wykazującym problemy w nauce lub zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty.


Jak czytamy na stronie internetowej projektu, celem ogólnym przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe. Natomiast cele szczegółowe to m.in.:
1. rozszerzenie oferty gimnazjów o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych;
2. przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji poprzez uatrakcyjnienie pozalekcyjnej oferty edukacyjno-wychowawczej gimnazjów;
3. wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów z trudnościami w nauce;
4. kształtowanie umiejętności właściwego spędzania wolnego czasu.

 

Dodatkowo każda grupa uczniów biorących udział w projekcie będzie miała swego opiekuna-koordynatora. Będzie to osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne i będąca pracownikiem gimnazjum. Opiekun grupy będzie zobowiązany do udziału w dwudniowym szkoleniu w ramach projektu, na którym zostaną wyjaśnione zasady jego funkcjonowania a także zagadnienia niezbędne do poruszenia na zajęciach z młodzieżą. Koordynator będzie otrzymywał dodatkowe wynagrodzenie ze środków przewidzianych w projekcie za jego wdrażanie w danej placówce. W projekcie przewidziane są również dodatki pieniężne dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne.

 

Uczniowie, wyłonieni do udziału w projekcie będą zobligowani do uczestnictwa w bloku zajęć pozalekcyjnych, który będzie obejmował 30 godzin w miesiącu i będzie się składał z :
6 godzin zajęć ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne);
4,5 godziny zajęć z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych;
6 godzin zajęć z języków obcych;
4,5 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego;
9 godzin zajęć sportowo-wychowawczych.

 

Każdy uczeń uczestniczący w Projekcie jest zobowiązany do udziału we wszystkich typach zajęć.

 

Gmina Tarczyn otrzyma dla każdej z grup dotacje celową na zakup pomocy do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych zgodnie z projektem.

 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

14. Dnia 18 maja 2010r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia list operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 4 maja do 30 czerwca 2009 roku. Wśród dofinansowanych projektów znalazła się operacja "Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Tarczyn". Wysokość pozyskanego przez gminę unijnego wsparcia to ok. 400 tys. zł. Całkowita wartość projektu wyniesie ok. 3,25 mln zł.

 

Planowanym celem projektu gminy Tarczyn jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców gminy Tarczyn i poprawi warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 
Warto podkreślić, że część "wodociągowa" projektu została zrealizowana w 2009r.

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie złożył do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) wniosek nr KL/09365/10/7.1.1. o dofinansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych z terenu gminy Tarczyn zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie. Po szczegółowej analizie dokonanej przez ekspertów z MJWPU, projekt tarczyńskiego GOPS-u „Nowy zawód – lepsze jutro” znalazł uznanie wśród oceniających wnioski i znalazł się na liście rankingowej ogłoszonej przez MJWPU w dniu 4 maja 2010r. Wysokość pozyskanego przez Tarczyn unijnego dofinansowania to 67 662 zł 

 

Wspomniane szkolenia odbywać się będą w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

 

Projekt „Nowy Zawód – lepsze jutro”, dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczy zwiększenia aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, będących klientami pomocy społecznej oraz promocja, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez GOPS poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenu gminy Tarczyn.

 

Celem szczegółowym projektu jest zdobycie nowych, podniesienie i udoskonalenie już posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz trening kompetencji psycho-społecznych u klientów GOPS.
W ramach aktywnej integracji zaplanowano: aktywizację zdrowotną, edukacyjną, zawodową i społeczną realizowane przez pracowników socjalnych, psychologów, trenerów. Beneficjenci Ostateczni (BO) wezmą udział w programie szkoleniowo-doradczym skierowanym na podniesienie kompetencji psychospołecznych oraz nabycia nowych kwalifikacji zawodowych.
Istotne jest zorganizowanie i sfinansowanie:
- warsztatów kompetencji społecznych
- szkolenia zawodowego „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”
- warsztatów „Wizażu i stylizacji”
- konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym
- badań medycyny pracy

 

W ramach uczestnictwa w projekcie BO zostaną objęci ubezpieczeniem nnw, otrzymają materiały szkoleniowe, wyżywienie na czas zajęć grupowych oraz zasiłki celowe.
Typ realizowanych działań i form wsparcia jest zgodny z typami projektów określonymi w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS w ramach POKL 2007-2013 z 1 stycznia 2010 r.


Typ realizowanego projektu jest zgodny z założeniami Poddziałania 7.1.1.: rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, wspieranie zdolności zatrudnienia poprzez szkolenia, kursy i warsztaty oraz usługi o charakterze doradczym, edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym, których celem jest przezwyciężenie indywidualnych barier w znalezieniu zatrudnienia. Projekt zgodny jest z kryteriami horyzontalnymi: politykami oraz prawodawstwem wspólnotowym, krajowym i Szczegółowym Opisem Priorytetów POKL(SZOP POKL),Planem Działania na rok 2010 Priorytet VII dla Województwa Mazowieckiego. Projekt wpisuje się również w cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Tarczyn.

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

16. Gmina Tarczyn złożyła do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) dwa wnioski o dofinansowanie szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół oraz Szkoły Podstawowej w Tarczynie w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Po szczegółowej analizie oba projekty znalazły uznanie wśród oceniających wnioski, zajmując całkiem wysokie lokaty na liście rankingowej ogłoszonej przez MJWPU w dniu 4 listopada 2009r (najlepsze miejsca spośród wszystkich gmin powiatu piaseczyńskiego). - To podwójny sukces naszego samorządu. Bardzo mnie to cieszy – podkreśla Barbara Galicz, burmistrz Tarczyna
 

Projekty, dofinansowane przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. „Podnosimy wiedzę i umiejętności uczniów Zespołu Szkół w Tarczynie” i „Z myślą o przyszłości”, dotyczą dodatkowych, darmowych zajęć informatycznych oraz językowych (połączonych z e-learningiem) dla uczniów wspomnianych placówek. Podstawową wartością projektów będzie podniesienie samooceny wśród uczestników szkoleń, zainteresowanie nauką, chęć wykorzystania komputera  jako źródła wiedzy, a nie tylko zabawy.

 

Osiągnięciu takich rezultatów służyć będzie przede wszystkim atrakcyjność kursów, których prowadzenie zostanie powierzone wyspecjalizowanej firmie szkoleniowej z odpowiednim doświadczeniem edukacyjnym, co zagwarantuje ich wysoką jakość i efektywność. W każdym z dwóch projektów utworzonych zostanie 5 grup językowych po 12 osób oraz 2 grupy komputerowe po 10 osób, z których każda odbędzie 60 godzin zajęć. Indywidualne kursy nauki e-learningowej realizowane będą w wymiarze 15 godzin dla 60 uczestniczących w nich uczniów. 
 

 

 

 

a) Z myślą o przyszłości

 W związku z realizacją przez gminę Tarczyn bezpłatnego projektu szkoleniowego pn. "Z myślą o przyszłości", finansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonego dla uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Stępkowskiego w Tarczynie, zamieszczamy poniżej regulamin naboru Beneficjentów Ostatecznych oraz ankietę rekrutacyjną.

 

Regulamin naboru Beneficjentów Ostatecznych - zobacz

Ankieta rekrutacyjna - zobacz

 

Projekt "Z myślą o przyszłości" realizowany jest ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 

 

b) Podnosimy wiedzę i umiejętności uczniów Zespołu Szkół w Tarczynie

 W związku z realizacją przez gminę Tarczyn bezpłatnego projektu szkoleniowego pn. "Podnosimy wiedzę i umiejętności uczniów Zespołu Szkół w Tarczynie", finansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonego dla uczniów Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów w Tarczynie, zamieszczamy poniżej regulamin naboru Beneficjentów Ostatecznych oraz ankietę rekrutacyjną.

 

Regulamin naboru Beneficjentów Ostatecznych - zobacz

Ankieta rekrutacyjna - zobacz

 

Projekt "Podnosimy wiedzę i umiejętności uczniów Zespołu Szkół w Tarczynie" realizowany jest ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

17.Na terenie gminy Tarczyn realizowany był projekt „Moje pierwsze e-szkolenie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem działania była firma CNJA Edukacja z Krakowa, która w ramach realizacji projektu współpracowała z gminą Tarczyn.

 

Szkolenia, polegające na nauce języków obcych połączonej z e-learningiem oraz na wsparciu psychologicznym dla grup, odbywały się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Projekt skierowany był do pracujących osób dorosłych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego (z pominięciem aglomeracji warszawskiej), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych. Szczególnie mile widziane były osoby powyżej 45. roku życia, o wykształceniu podstawowym lub średnim i niskich dochodach.
 
Kursy językowe skończyły się egzaminami TELC i uzyskaniem prestiżowych certyfikatów.

 

Kolejne terminy szkoleń to:

12.10.2009r. – 22.05.2010r. – 10 grup
08.11.2009r. – 11.06.2010r. – 8 grup
04.01.2010r. – 30.09.2010r.  – 7 grup.

 

Zainteresowani uczestnictwem w projekcie mogli wypełnić ankietę rekrutacyjną dostępną na stronie www.tarczyn.pl, wysłać ją na e-mail: tarczyn.promocja@poczta.fm i dostarczyć podpisaną do Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

 

Ankieta rekrutacyjna - pobierz

 

Regulamin projektu - zobacz

 

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Gmina Tarczyn jest jednym z partnerów Powiatu Piaseczyńskiego (Lider Projektu składający wniosek o dotację) w realizacji projektu ”Let`s talk – podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z terenu Powiatu Piaseczyńskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten jest realizowany w ramach Priorytetu V, Działanie 5.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


W dniu 12.05.2008r. Powiat Piaseczyński podpisał umowę partnerską,  z pięcioma gminami ( z Gminą Góra Kalwaria, Gminą Konstancin-Jeziorna, Gminą Piaseczno, Gminą Prażmów oraz z Gminą Tarczyn), na mocy której Projekt realizowany jest w partnerstwie.


Celem ogólnym Projektu, który rozpoczął się 01.01.2009r., jest podniesienie poziomu obsługi interesantów cudzoziemców oraz wzrost jakości pracy urzędników jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Piaseczyńskiego.


Projekt polega na zorganizowaniu kursów z języka: angielskiego, niemieckiego i francuskiego dla pracowników, którzy nie posługują się językiem obcym lub posługują się w  niedostateczny zakresie. Czas trwania Projektu to dwa lata obejmujące cztery semestry nauki zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu zgodnie ze standardami określonymi w programie Rady Europy. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu w siedzibach urzędów.


W Projekcie bierze udział 289 urzędników, w tym 65 osób ze Starostwa Powiatowego, 26 osób z Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, 65 osób z Urzędu Miasta i Gminy Konstancin – Jeziorna, 101 osób z Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 17 osób z Urzędu Gminy Prażmów i 15 osób z Urzędu Miejskiego w Tarczynie.


Dla zwiększenia efektywności nauczania, program jest wzbogacony o technologie multimedialne, w tym techniki e-learningu.


Projekt zakłada opracowanie, przy udziale uczestników, podręcznika do użytku wewnętrznego  w postaci skryptu, w języku angielskim, który zawierać będzie słownictwo specjalistyczne oraz przykładowe dialogi związane z zadaniami administracji samorządowej.


Całkowity budżet Projektu to 1 558 000 zł, z czego dofinansowanie UE wynosi 1 480 000 zł.


  

 

                                                             

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------


 

19. Dnia 2 czerwca 2008r. nastąpiło oficjalne otwarcie komputerowego ośrodka edukacyjnego w Zespole Szkół w Pamiątce, z którego może bezpłatnie skorzystać każda osoba zainteresowana poszerzaniem swojej wiedzy oraz zdobywaniem nowych kwalifikacji. Niniejsze działanie dotuje Unia Europejska.

 

Na uroczystości obecni byli m.in. przedstawiciel instytucji koordynującej projekt (Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia) Krzysztof Jędrzejak, burmistrz Tarczyna Barbara Galicz, dyrektor Zespołu Szkół w Pamiątce Iwona Niegowska, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Dębski oraz miejscowi radni. Projekt „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL 2.1 (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich).

 

Centrum Kształcenia w Pamiątce, oprócz szerokopasmowego dostępu do Internetu, posiada monitoring i wyposażone jest w 11 nowoczesnych jednostek komputerowych wraz z monitorami, kamerami, słuchawkami, oprogramowaniem użytkowym oraz pakietem wspomagającym kształcenie. Znajdują się tam ponadto: urządzenie wielofunkcyjne (fax, xero, skaner, drukarka), telefon VOIP, system alarmowy wraz z powiadamianiem i meble biurowe - stoliki komputerowe, krzesła obrotowe, biurko pod urządzenie wielofunkcyjne, a także szafa na biblioteczkę multimedialną.
Przed otrzymaniem sprzętu, gmina Tarczyn odnowiła pomieszczenia przeznaczone na centrum internetowe – pomalowano ściany, wycyklinowano i polakierowano podłogi, zamontowano nowe lampy oraz szyby antywłamaniowe.

 

Odwiedzający CK mogą skorzystać m.in. z internetowych kursów języka angielskiego i niemieckiego (poziom podstawowy i średnio zaawansowany), programów edukacyjnych, encyklopedii czy też słowników elektronicznych. W obsłudze urządzeń (oprogramowania) pomagać im będą profesjonalnie przeszkoleni opiekunowie ośrodka.
Głównym celem opisywanego projektu jest, zgodnie z założeniami projektodawców, „wsparcie wiejskich społeczności lokalnych poprzez zwiększanie dostępu do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia przez całe życie”.


W ramach „Wioski Internetowej” istnieje również możliwość uczestnictwa w szkoleniach edukacyjnych z zakresu obsługi komputera, korzystania z zasobów Internetu i programów komputerowych, poszukiwania pracy przez sieć itp.ziny otwarcia Centrum Kształcenioniedziałek-czwartek - 12-2iątek - 13-21obota - 12niedziela - 16-1


 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

20. W dniu 14 lipca 2005r. Pani Barbara Galicz- Burmistrz Tarczyna, podpisała umowę z Panem Leszkiem Mizielińskim - Wojewodą Mazowieckim, o dofinansowanie Projektu nr Z/2.14/III/3.1/218/04 " Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błońskiej wraz z przykanalikami do studni przyłączeniowych" w ramach Priorytetu 3 - Rozwój Lokalny.

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączne dofinansowanie z EFRR stanowi 75% wydatków kwalifikowanych.

Informacje o zasadach przyznawania środków znajdują się stronach Urzędu Marszałkowskiego www.mazovia.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 - Gmina Tarczyn Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

 | Film intro