Tarczyn - gmina naturalnie atrakcyjna

DSC_0211

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA W GMINIE - (kliknij i zobacz)

 

recykling   Projekty unijne w gminie

 

Telefony do referatów Urzędu Miejskiego w Tarczynie oraz jednostek organizacyjnych- kliknij
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TARCZYNIE

Dotacje ze środków krajowych

 

Infrastruktura drogowa

Władze gminy Tarczyn przygotowały i złożyły do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie modernizacji liczącego trzy kilometry ciągu drogi, tj. ul. Ogrodowej, Warszawskiej i Górnej, wiodącego przez miejscowości Jeziorzany, Komorniki oraz Gąski (w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych). Wniosek Burmistrza Tarczyna i Rady Miejskiej znalazł się wśród najlepiej ocenionych aplikacji w województwie mazowieckim, uzyskując milion złotych dotacji z budżetu państwa.

 

Tarczyn uzyskał niniejsze dofinansowanie jako jedyna gmina z powiatu piaseczyńskiego.

 

W województwie mazowieckim, spośród ponad 300 złożonych wniosków, do dofinansowania zakwalifikowały się w sumie 62 projekty – w tym 21 powiatowych i 41 gminnych.

 

- Jest mi niezmiernie miło, iż nasze przedsięwzięcie znalazło uznanie w oczach komisji oceniającej projekty, tym bardziej, że wnioski o dotacje na modernizację i budowę dróg składało do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego bardzo wiele gmin i powiatów z całego Mazowsza, zatem poprzeczka była zawieszona naprawdę wysoko – podkreśla Barbara Galicz, burmistrz Tarczyna.

 

Zgłoszony przez gminę Tarczyn projekt „Przebudowa drogi gminnej nr 0128045 w miejscowościach Jeziorzany, Komorniki oraz Gąski w gminie Tarczyn” będzie miał pozytywny wpływ m.in. na poprawę bezpieczeństwa osób zamieszkujących tereny przy ulicach: Ogrodowej, Warszawskiej i Górnej, wracających ze szkół dzieci i młodzieży, a także pasażerów przemieszczających się tam pojazdów. Wzrost bezpieczeństwa na ulicach: Ogrodowej, Warszawskiej i Górnej będzie związany nie tylko z modernizacją poboczy i położeniem nawierzchni asfaltowej, lecz także z wykonaniem na niej przejść dla pieszych wraz z ustawieniem odpowiednich znaków drogowych.

 

Budowa dróg lokalnych finansowana jest ze środków własnych samorządu terytorialnego i dofinansowywana w wysokości do 50% wartości inwestycji przez wojewodę. Na ten cel z budżetu centralnego dla Mazowsza zostało przeznaczone - na przyszły rok - 62,5 mln zł. Łączna wartość inwestycji na Mazowszu w 2009r. wyniesie 128,8 mln zł.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów komisja oceniająca wnioski o dofinansowanie kierowała się następującymi kryteriami:
• poprawą bezpieczeństwa ruchu,
• połączeniem budowanej drogi z siecią istniejących dróg,
• współpracą przy realizacji danego projektu.

 

Na budowę i modernizację dróg w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zarezerwowano łącznie w budżecie państwa sumę 3 mld zł. Środki w ciągu trzech lat posłużą na wsparcie inwestycji gminnych i powiatowych ze wszystkich 16 województw.


Więcej informacji na stronie www.mazowsze.uw.gov.pl.  

 

 

 

 

 

Pojazdy dla OSP i dzieci

1. Gmina Tarczyn zakupiła w ostatnim czasie trzy nowe pojazdy. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), gmina Tarczyn znalazła się wśród nielicznych, którym przyznano dotację na zakup nowego pojazdu przeznaczonego do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

 Podobnie stało się w przypadku uzyskania przez gminę Tarczyn dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup autobusu do przewozu dzieci.

 Odbiór nowoczesnego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tarczyn był z kolei możliwy po złożeniu szeregu wniosków i uzyskaniu dotacji z mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie, Starostwa Powiatowego w Piasecznie, jak również po otrzymaniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Ponadto jednostki OSP w Kotorydzu i Pracach Małych otrzymały nowoczesny sprzęt sfinansowany przez Urząd Marszałkowski oraz gminę Tarczyn.

 

 2. Gminie Tarczyn przyznano dofinansowanie w wysokości ok. 150 tys. zł w ramach Samorządowego Programu Wsparcia „OSP-2009”. Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zostaną przeznaczone na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Suchodole. To jedna z najwyższych dotacji uzyskanych w programie OSP 2009

 

 

 

Infrastruktura sportowo-oświatowa

 

1. Gmina Tarczyn uzyskała następujące dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza) - 70 tys. zł na wyposażenie placu zabaw przy miejscowym przedszkolu i 30 tys. zł na remont ogrodzenia wokół boiska sportowego przy ul. Stępkowskiego. Oba zadania zostały zrealizowane w 2008 roku.

 

2. Gminie Tarczyn przyznano dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza 2009. Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zostaną przeznaczone na wyposażenie klas “0” Szkoły Podstawowej w Tarczynie. To jedna z nawyższych dotacji uzyskanych z SIWRM 2009 w ramach komponentu B - Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych

 

 

Dofinansowanie na edukację

Mazowiecki Kurator Oświaty, działając w imieniu Wojewody Mazowieckiego, ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”


Gmina Tarczyn, w ramach tego konkursu, złożyła wniosek o przyznanie dotacji na realizację lokalnego programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieżyw 2007 r. w  Gminie Tarczyn”. W wyniku podjętych działań gmina Tarczyn otrzymała dofinansowaniew kwocie 61.544 zł.

 

Realizatorem programu była Gmina Tarczyn, a współrealizatorami  szkoły podstawowe, gimnazja i liceum ogólnokształcące, dla których organem prowadzącym jest nasza gmina. Program ten posłużył zaspakojeniu potrzeb edukacyjnych naszych uczniów. W jego ramach dzieci i młodzież otrzymały pomoc w formie m.in.: dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających wiedzę i umiejętności, zajęć o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, wspierających rozwój ucznia, oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych.


Powyższe działanie było realizowane w okresie od 10.09.2007 r. do 15.12.2007r.

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 - Gmina Tarczyn Projekt i wykonanie: Maxus Net Communications

 | Film intro